Categories
คลิปความรู้เรื่องตัวเลข อ. ณรล วิทูรประสาทผล(อ.ฉุย)

ตัวเลขเปลี่ยนชีวิตอ.ฉุย รายการเกา ชุป’ตาร์

ตัวเลขเปลี่ยนชีวิตอ.ฉุย รายการเกา ชุป’ตาร์ กับ อ. ณรล วิทูรประสาทผล(อ.ฉุย) ความรู้ตัวเลข  กับ อ. ณรล วิทูรประสาทผล(อ.ฉุย)

ตัวเลขเปลี่ยนชีวิตอ.ฉุย ขอบคุณที่มา

https://www.youtube.com/channel/UCTMnK_o4JsHoQlp9XRCZJ0A

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/SimsoSuccess?fref=ts