readme บทความ

ตัวเลข ส่งเสริมด้านสุขภาพ

กลุ่มตัวเลข คู่ตัวเลขที่ควรมีในเบอร์ของผู้สูงวัย เช่น 595, 456, 459 หรือ 59, 49, 54, 65 นอกจากจะมีสติ ร่ำรวย สุขภาพดี และยังเป็นที่รักอีกด้วย

ตัวอย่าง 45,54 เพราะเลขนี้จะทำให้ใจสงบ มีความคิดอ่านที่รอบคอบ นอกจากได้ความใจเย็น แล้ว ยังมีความสุขทางใจ สุขภาพดีขึ้นเพราะสุขภาพจิตที่ดีขึ้น