Categories
คลิปความรู้เรื่องตัวเลข

แก้ไขปัญหาหัวใจด้วยตัวเลข เปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต ตอนที่ 3 :

ย้อนหลัง รายการ เปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต ตอนที่ 3 : แก้ไขปัญหาหัวใจด้วยตัวเลขความรู้ตัวเลข  กับ ดร.มัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี  ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี 

แก้ไขปัญหาหัวใจด้วยตัวเลข ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.youtube.com/channel/UCjm86NFMAO27Ys0HBOKwyOQ
https://www.facebook.com/sim789dotcom
https://www.sim789.com