readme บทความ

ฤกษ์มงคลในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

ฤกษ์มงคลในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
1. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 07:40-08:20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
2. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 09:10-09:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
3. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 10:20-10:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
4. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 11:40-12:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
5. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 14:20-15:10 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
6. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 16:00-16:40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
7. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 17:20-17:40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก

1. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559 เวลา 07:15-08:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
2. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559 เวลา 08:45-09:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
3. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559 เวลา 10:00-10:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
4. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559 เวลา 11:30-12:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
5. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559 เวลา 14:00-14:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
6. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559 เวลา 14:00-15:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก

1. ฤกษ์ วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 07:10-08:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
2. ฤกษ์ วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 08:40-09:10 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
3. ฤกษ์ วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 09:50-10:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
4. ฤกษ์ วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 11:20-12:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
5. ฤกษ์ วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 14:00-14:40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
6. ฤกษ์ วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 15:40-15:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก

ฤกษ์มงคลในเดือนธันวาคม

1. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 06:45-07:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
2. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 08:15-08:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
3. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09:30-10:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
4. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 11:00-11:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
5. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 13:30-14:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
6. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 15:15-15:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก

1. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 06:15-07:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
2. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 07:45-08:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
3. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00-09:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
4. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 10:30-11:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
5. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 13:00-13:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
6. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 14:45-15:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
7. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 16:00-16:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
8. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 17:15-17:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก

ขอบคุณ http://www.mahamodo.com/tamnai/good_time.aspx