วันครูแห่งชาติ

วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม ของทุกปี พร้อม คำขวัญวันครู

วันครูแห่งชาติ เป็นวันสำคัญที่ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ เป็นวันแห่งการแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครู เป็นวันแห่งการเผยแพร่เกียรติคุณของครู เป็นวันแห่งการยกย่องเชิดชูครู เป็นวันแห่งการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน เป็นวันแห่งการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

วันครูแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี โดยถือเอาวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 เป็น วันครู และให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุดในวันดังกล่าว

ประวัติวันครูแห่งชาติ

ในสมัยโบราณ ประเทศไทยมีประเพณีที่เคารพนับถือครูมาช้านาน มีการจัดงานทำบุญครูหรือไหว้ครูขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ และเพื่อระลึกถึงพระคุณของครู

โดยประวัติความเป็นของวันครู เริ่มจากปีพ.ศ. 2499 จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมานตรีในสมัยนั้น ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ได้กล่าวปราศัยต่อที่ประชุมทั่วประเทศ ถึงความคิดที่จะกำหนดให้มีวันครู

วันครูแห่งชาติ
วันครูแห่งชาติ

วัตถุประสงค์วันครูแห่งชาติ

วันครูมีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้

 • เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์
 • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของครู
 • เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติของครู
 • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน
 • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ

ในวันครู จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 • ไหว้ครู
 • มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ครู
 • จัดงานแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับครูและการศึกษา
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

วันครูเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นวันที่ทุกคนจะได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนให้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีของสังคม

วันครูแห่งชาติ
วันครูแห่งชาติ

คำขวัญวันครู 2567

คำขวัญวันครู 2567 ประจำปี พ.ศ. 2567 มอบโดยนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ว่า

“ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค.”

คำขวัญนี้สื่อความหมายว่า ครูที่ดีจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่ศิษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศิษย์ที่ดีจะต้องเป็นผู้ตั้งใจเรียน ปฏิบัติตามคำแนะนำของครูอย่างเคร่งครัด และมีความสุขกับการเรียน

คำขวัญนี้สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและการทำงาน ครูจึงมีบทบาทสำคัญในการอบรมสั่งสอนและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

นอกจากคำขวัญวันครู 2567 แล้ว ยังมีคำขวัญวันครูที่น่าสนใจอื่นๆ ดังนี้

 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2566 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2565 : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2564 : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์ คุณธรรม ประจำชาติ
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2563 : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2562 : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2561 : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2560 : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2559 : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ เจ้าของคำขวัญ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2558 : เด็กหญิงอนุสรา ชื่นบาล จังหวัดอ่างทอง คือ เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2557 : นายธีธัช บรรณะทอง คือ เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2556 : นายสะอาด สีหภาค คือ แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2555 : นางสาวขนิษฐา อุตรโส คือ บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ ภูมิพล
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2554 : นางกนกอร ภูนาสูง คือ เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2553 : นายกันทา วงศ์จันทร์ทิพย์ คือ น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2552 : นางนฤมล จันทะรัตน์ คือ ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชาคุณครู
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2551 : นางพงษ์จันทร์ สุขเกษม คือ ครูของแผ่นดิน เลิศศิลป์ศาสตร์ มหาราชภูมิพล ชนบูชา
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2550 : นางสาวศันสนีย์ แสนโรจน์ คือ สิบหกมกรา เทิดทูน “พ่อแผ่นดิน ภูมินทร์บรมครู”
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2549 : นางพรรณา คงสง คือ ครูดีเป็นศรีแผ่นดิน ศิษย์ทั่วถิ่นศรัทธาบูชาครู
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2548 : นายประจักษ์ หัวใจเพชร คือ ครูสร้างคนสร้างชาติด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั่วแผ่นดินศรัทธาบุชาครู
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2547 : นางสาวพรทิพย์ ศุภกา คือ ครู คือ พลังสร้างแผ่นดิน ไทยทุกถิ่นน้อมบูชาพระคุณครู
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2546 : นางสมปอง สายจันทร์ คือ ครูให้ความรู้ ควบคู่จรรยา ปวงชนทั่วหล้า น้อมบูชาครู
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2545 : นายสุเทพ วิเศษศักดิ์ศรี คือ สร้างคนสร้างชาติ สร้างศาสตร์ก้าวหน้า สร้างภูมิปัญญา ขอบูชาครู
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2544 : นางสาวสุทิสา ธนบดีไพบูลย์ คือ พระคุณครูยิ่งใหญ่ สร้างไทยให้พัฒนา ขอบูชาคุณครู
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2543 : นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล และ นายประจักษ์ เสตเตมิ คือ ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี?สร้างชาติ สร้างคน ผลงานของครู ทั่วโลกรับรู้ เชิดชูบูชา
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2542 : นายปัญจะ เกสรทอง และ นางเซียมเกียว แซ่เล้า คือ ครูเป็นผู้เบิกทางแห่งปัญญา ครูชี้ทางสร้างสรรค์ภูมิปัญญา ชนเชิดบูชาพระคุณครู
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2541 : นายชุมพล ศิลปอาชา คือ ครูเป็นผู้นำทางปัญญา ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2540 : นายสุขวิช รังสิตพล คือ ครูสร้างศิษย์ ด้วยมิตรและน้ำใจ ครูคือผู้ให้ เพื่อเยาวชนไทยได้พัฒนา
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2539 : นายสุขวิช รังสิตพล คือ ครู เป็นหัวใจของการพัฒนาคน
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2538 : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร คือ อุทิศเวลา รักษาคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2537 : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร คือ ครู คือ ผู้มีคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2536 : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร คือ ครู คือ นักพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อม
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2535 : ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ คือ ครู คือ ผู้ให้ ผู้สร้าง ผู้พัฒนา และผู้นำเยาวชนของชาติ
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2534 : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ คือ ครู คือ ผู้สร้างสรรค์ให้เยาวชนของชาติเป็นพลเมืองดี
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2533 : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ คือ ครู คือ ผู้อุทิศทั้งชีวิตและจิตใจ ส่งเสริมเพิ่มพูนให้เยาวชนเป็นคนดี
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2532 : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ คือ ครูดี มีจรรยา มุ่งค้นคว้าเพื่อพัฒนาเด็กไทย
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2531 : นายมารุต บุญนาค คือ ครูเป็นผู้สร้าง ครูเป็นผู้ให้ความหวัง ครูเป็นพลังให้ศิษย์เป็นคนดี
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2530 : นายมารุต บุญนาค คือ ครูดีมีวินัย และคุณธรรม ย่อมน้อมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2529 : นายชวน หลีกภัย คือ ครู คือ ผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชาติให้ก้าวหน้าและอยู่รอดปลอดภัย
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2528 : นายชวน หลีกภัย คือ การที่บุคคลหนึ่งจะดำรงชีวิตได้อย่างดีนั้นมิใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะผู้เป็นครูมีแนวปฏิบัติที่ยากยิ่ง เป็นสิ่งน่าเห็นใจที่ครูจะต้องปฏิบัติโดยยึดถือความดี มีคุณธรรมระดับสูงกว่าบุคคลทั่วไป แต่ก็น่าภาคภูมิใจ เมื่อครูผู้ปฏิบัตินั้น ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา และยอมรับจากสังคมมากขึ้น จึงขอให้เพื่อนครูทุกท่านปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ อดทน ยึดถือความดี มีคุณธรรมเพื่อจะบังเกิดผลดีแก่ตนเอง ชุมชน และประเทศชาติสืบไป
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2527 : นายชวน หลีกภัย คือ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2527 ผมขอให้เพื่อนครูที่รักทั้งหลายและสมาชิกคุรุสภาทุกท่าน ประสบความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สัมฤทธิ์ผลอันพึงปรารถนาตลอด
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2526 : ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์ คือ อนาคตของเด็กไทย อยู่ที่ความเอาใจใส่ของครูทุกคน
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2525 : ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์ คือ ครูนั้น สังคมยกย่องนับถือว่าเป็นปูชนียบุคคล ทั้งนี้เพราะว่าครูเป็นผู้เสียสละยึดมั่นในคุณงามความดี และความถูกต้อง จีงขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไป
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2524 : ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต คือ ครูที่แท้ต้องทำแต่ความดี ประพฤติปฏิบัติในระเบียบแบบแผน อันสมควรกับเกียรติภูมิของตน มีความรักในลูกศิษย์และอบรมปัญญาให้ลูกศิษย์มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการความฉลาดรอบรู้ในเหตุและผล ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และทางด้านพลานามัย
 • คำขวัญวันครู พ.ศ. 2523 : ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ คือ เป็นครูต้องยึดถือคุณธรรมของครู

วันครูเป็นวันที่ทุกคนควรระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนให้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีของสังคม

ขอบคุณทีมา

คำขวัญวันครู 2567 รวมคำขวัญวันครูทุกปี เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ (sanook.com)

www.nectec.or.th/thailand/thai_teacher.html