Categories
บทความ

วันมาฆบูชา: 24 กุมภาพันธ์ 2567 กับ เลขมงคล

วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระภิกษุจำนวน 1,250 รูป เป็นครั้งแรก “โอวาทปาติโมกข์” เปรียบเสมือนหัวใจของพระพุทธศาสนา เพราะเป็นหลักการ วิธีการปฏิบัติ ที่นำไปใช้ได้ทุกสังคม เนื้อหาโดยสรุปคือ ให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ให้ถึงพร้อม และทำจิตใจให้ผ่องใส

เหตุการณ์สำคัญ วันมาฆบูชา

 • พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย
 • พระภิกษุทั้งหมดเป็นพระอรหันต์
 • เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง
 • พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์

สถานที่สำคัญ วันมาฆบูชา

 • วัดเวฬุวันมหาวิหาร เมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย

กิจกรรม

 • ตักบาตร
 • ฟังพระธรรมเทศนา
 • เวียนเทียน

โอวาทปาฏิโมกข์

 • สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง (การไม่ทำบาปทั้งปวง)
 • กุสะลัสสูปะสัมปะทา (การทำกุศลให้ถึงพร้อม)
 • สะจิตตะปะริโยทะปะนัง (การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ)

การปฏิบัติตน

 • งดเว้นอบายมุข
 • รักษาศีล
 • เจริญสมาธิ
 • พัฒนาปัญญา

บทสรุป

วันมาฆบูชา เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนควรระลึกถึง และนำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ เพื่อความสุขสงบในชีวิต

แหล่งข้อมูล

วันมาฆบูชา 2567 ประวัติวันมาฆบูชา ความสำคัญวันมาฆบูชา (sanook.com)


ความเชื่อเบอร์มงคล เลขมงคล กับวันมาฆบูชา 2567

วันมาฆบูชา เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนควรระลึกถึง และนำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ เพื่อความสุขสงบในชีวิต

ความเชื่อเบอร์มงคล เลขมงคล กับวันมาฆบูชา 2567

 • เลข 2 หมายถึง การเริ่มต้นใหม่ โอกาส ความสำเร็จ
 • เลข 4 หมายถึง ธาตุไฟ พลัง ความมุ่งมั่น
 • เลข 6 หมายถึง โชคลาภ เงินทอง ความมั่งคั่ง
 • เลข 9 หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า อำนาจ บารมี

เลขมงคล สำหรับวันมาฆบูชา 2567

 • 246 : หมายถึง การเริ่มต้นใหม่ (2) โชคลาภ เงินทอง (6) มุ่งมั่น สู่ความสำเร็จ (4)
 • 469 : พลัง (4) โชคลาภ เงินทอง (6) ความเจริญก้าวหน้า (9)
 • 692 : โชคลาภ เงินทอง (6) ความเจริญก้าวหน้า (9) การเริ่มต้นใหม่ (2)

ข้อควรระวัง

 • ตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล
 • ผลลัพธ์ที่ได้ ขึ้นอยู่กับการกระทำ ความมุ่งมั่น และความขยันของแต่ละบุคคล

สิ่งสำคัญที่สุด

 • คือการนำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ
 • ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม
 • พัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ด้วยความปรารถนาดี