บทสวดมนต์ข้ามปี2567

บทสวดมนต์ข้ามปี 2567 เสริมมงคลชีวิต ต้อนรับปีใหม่ 2024

การสวดมนต์ข้ามปีเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานของคนไทย เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง บทสวดมนต์ข้ามปีที่นิยมสวดกัน ได้แก่ บทโพชฌังคสูตร บทพุทธชัยมงคลคาถา และบทมงคลสูตร เชื่อกันว่าการสวดบทเหล่านี้จะทำให้ผู้สวดมีสติปัญญา รู้จักระงับความทุกข์ มีจิตใจที่ผ่องใส มีความสุขตลอดปี

บทสวดมนต์ข้ามปี2567
บทสวดมนต์ข้ามปี2567

บทสวดมนต์ข้ามปี 2567

 • บทโพชฌังคสูตร

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(3 จบ)

โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเตเต สัพพะทัสสินา
มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา
สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

เอกัสมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง
คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
เต จะ ตัง อะภินันทิตวาโรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปตวานะ สาทะรัง
สัมโมทิตวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

ปะหินา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง
มัคคาหะตะกิเลสา วะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

 • บทพุทธชัยมงคลคาถา

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )

 • พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
 • สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

พุทธคุณ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ

ธรรมคุณ

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติฯ

สังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติฯ

พุทธชัยมงคลคาถา คาถาพาหุง (ถวายพรพระ)

 • พาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
 • ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง
 • ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
 • ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
 •  
 • มาราติเร กะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
 • โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
 • ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
 • ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
 •  
 • นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
 • ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
 • เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
 • ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
 •  
 • อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
 • ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
 • อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
 • ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
 •  
 • กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
 • จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกายะมัชเฌ
 • สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
 • ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
 •  
 • สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกาวาทะเกตุง
 • วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
 • ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
 • ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
 •  
 • นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
 • ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
 • อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
 • ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
 •  
 • ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
 • พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
 • ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
 • ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
 •  
 • เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฉฐะคาถา โย
 • วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
 • หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
 • โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

มหาการุณิโก

มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ

ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง ตวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะ พุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัมหมะจาริสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธีเต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ

 • ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ
 • ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ
 • ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต
 • บทมงคลสูตร

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา
ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา
อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโต
สุภาสิตา จะ ยา วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
มาตาปิตุอุปัฏฐานัง ปุตตะทารัสสะ สังคะโห
อะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห
อะนะวัชชานิ กัมมานิ เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
อาระตี วิระตี ปาปา มัชชะปานา จะ สัญญะโม
อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
คาระโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
ขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง
กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
ตะโป จะ พ๎รัห๎มะจะริยัญจะ อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง
นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
เอตาทิสานิ กัต๎วานะ สัพพัตถะมะปะราชิตา
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ

บทสวดแผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง
อะหัง สุขิโต โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

บทสวดแผ่เมตตาทั่วไป
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพยาปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตา ปิตะโร
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข)

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข)

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจะริยานังโหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจะริยา
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข)

อิทัง สัพพะ เทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข)

อิทัง สัพพะ เปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข)

อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข)

อิทัง สัพพะ สัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข)

ข้อควรปฏิบัติในการสวดมนต์ข้ามปี

ในการสวดมนต์ข้ามปี ควรเลือกสถานที่ที่สงบ สะอาด มีการประดับประดาด้วยดอกไม้ ธูปเทียน และให้สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดเรียบร้อย

ก่อนการสวดมนต์ ควรทำจิตใจให้สงบ ตั้งจิตให้แน่วแน่ ตั้งเจตนาที่จะสวดมนต์เพื่อขอพรให้ตนเองและครอบครัวมีความสุขตลอดปี

ขณะที่สวดมนต์ ควรตั้งใจฟังเนื้อความของบทสวดมนต์ พยายามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ธรรมะ และพระสงฆ์

เมื่อการสวดมนต์จบลง ควรแผ่เมตตาให้แก่ตนเองและสรรพสัตว์ทั้งปวง

บทสวดมนต์ข้ามปี2567
บทสวดมนต์ข้ามปี2567

ประโยชน์ของการสวดมนต์ข้ามปี

การสวดมนต์ข้ามปีนอกจากจะเป็นประเพณีที่ดีที่ควรสืบทอดต่อไปแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างจิตใจให้ผ่องใส มีความสุข ต้อนรับปีใหม่ด้วยจิตใจที่เบิกบาน มีความสุขอีกด้วย

บทสวดมนต์ข้ามปี 2567 เสริมมงคลชีวิต ต้อนรับปีใหม่ 2024 เป็นบทความที่กล่าวถึงประเพณีการสวดมนต์ข้ามปีของคนไทย เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง บทความนี้มีการกล่าวถึงบทสวดมนต์ข้ามปีที่นิยมสวดกัน ได้แก่ บทโพชฌังคสูตร บทพุทธชัยมงคลคาถา และบทมงคลสูตร นอกจากนี้ บทความนี้ยังกล่าวถึงข้อควรปฏิบัติในการสวดมนต์ข้ามปี และประโยชน์ของการสวดมนต์ข้ามปีอีกด้วย

บทสวดมนต์ข้ามปี2567
บทสวดมนต์ข้ามปี2567

ขอบคุณที่มา

รวมบทสวดมนต์ข้ามปีที่บ้าน สร้างอานิสงค์เสริมสิริมงคลรับปี 2564 (wongnai.com)

dmc.tv/a20940

รูปจาก Bing.com