readme บทความ

หาฤกษ์ดี มกราคม พ.ศ. 2560

หาฤกษ์ดี มกราคม พ.ศ. 2560 ฤกษ์มงคลในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560

1. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2560 เวลา 06:00-06:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
2. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2560 เวลา 07:15-07:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
3. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2560 เวลา 08:30-09:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
4. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2560 เวลา 10:00-10:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
5. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2560 เวลา 12:45-13:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
6. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2560 เวลา 14:15-14:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
7. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2560 เวลา 15:30-16:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
8. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2560 เวลา 16:45-17:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก

1. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 06:00-06:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
2. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 07:00-07:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
3. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 08:00-08:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
4. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 09:30-10:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
5. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 12:15-12:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
6. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 13:45-14:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
7. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 15:15-15:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก

1. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 06:00-06:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
2. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 06:45-07:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
3. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 08:00-08:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
4. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 09:15-10:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
5. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 12:00-12:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
6. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 13:45-14:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
7. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 15:00-15:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก

หาฤกษ์ดี มกราคม พ.ศ. 2560

1. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 06:30-06:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
2. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 07:30-08:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
3. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 09:00-09:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
4. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 11:45-12:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
5. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 13:15-13:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
6. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 14:45-15:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
7. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 14:45-15:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก

1. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 06:15-06:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
2. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 07:30-08:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
3. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 09:00-09:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
4. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 11:30-12:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
5. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 13:15-13:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
6. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 14:30-14:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก

1. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 06:00-06:10 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ปี วอก
2. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 07:00-07:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ปี วอก
3. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 08:30-09:10 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ปี วอก
4. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 11:10-11:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ปี วอก
5. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 12:50-13:20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ปี วอก
6. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 14:10-14:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ปี วอก
7. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 15:20-15:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ปี วอก

หาฤกษ์ดี มกราคม พ.ศ. 2560 ขอบคุณ http://www.mahamodo.com/tamnai/good_time.aspx