readme บทความ

เบอร์มงคลการศึกษา ธรรมะ ปัญญา

-นักเรียน นักศึกษา 415 451 514 541 154 145 155 515 551 ช่วยเรื่องการเรียนครับ
-นักบวช 05 50 45 54 55 59 95 99
-ครู อาจารย์ 14 41 15 51 45 54 55 59 95
-นักวิทยาศาสตร์ 14 41 15 51 45 54 49 94 59 95 99
-นักบริหาร นักวางแผน นักคิด 14 41 15 51 16 61 56 65