Categories
คลิปความรู้เรื่องตัวเลข

ย้อนหลัง รายการเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต in London ตอนที่ 20 เลข 239 และ 249

ความรู้ตัวเลข  กับ ดร.มัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี  ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.youtube.com/channel/UCjm86NFMAO27Ys0HBOKwyOQ
https://www.facebook.com/sim789dotcom
https://www.sim789.com