นโยบายความเป็นส่วนตัว

ท่านทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์ Sim-All.COM ดังนั้น


การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยินยอมและเห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่ได้ระบุไว้ข้างล่างนี้:

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเว็บไซต์ Sim-All.COM อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้:

  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านจัดเตรียมให้เมื่อลงทะเบียนหรือกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์
  • ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เช่น ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ การคลิกเว็บไซต์ และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการประสานงานกับเว็บไซต์
  • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ IP, ประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน เวลาที่เข้าชม เป็นต้น

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (ส่วนตัว)


Sim-All.COM ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมขึ้นมาในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  • เพื่อให้บริการและปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์
  • เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเพื่อแจ้งข่าวสาร โปรโมชั่นพิเศษ หรือข้อมูลที่อาจมีประโยชน์ต่อท่าน
  • เพื่อปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน
  • เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบความปลอดภัยของเว็บไซต์
  • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


Sim-All.COM ไม่ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่มีความจำเป็นหรือถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะมีการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Sim-All.COM และรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย

ความปลอดภัยของข้อมูล
Sim-All.COM มุ่งมั่นในการดูแลและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ เพื่อป้องกันการสูญหายหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
Sim-All.COM จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของค์กรของ Sim-All.COM ตามกฎหมายและคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง เท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานและวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น และจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเวลาไม่นานกว่าที่จำเป็นต่อการใช้งาน

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์ Sim-All.COM อาจมีการให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ควบคุมโดย Sim-All.COM ในกรณีที่ท่านคลิกเข้าไปยังเว็บไซต์อื่น จะต้องทำความเข้าใจและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
Sim-All.COM อาจทำการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงจะถูกประกาศในหน้าเว็บไซต์ของ Sim-All.COM และหากท่านยังใช้งานเว็บไซต์ต่อไป จะถือว่าท่านยินยอมและเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

การติดต่อเรา
หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการใช้งานเว็บไซต์ Sim-All.COM ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ [simalldotcom @ gmail.com]