Categories
คลิปความรู้เรื่องตัวเลข อ. ณรล วิทูรประสาทผล(อ.ฉุย)

อ.ฉุย ชี้ เลือกเบอร์มงคลเองอย่างไร ให้เก็บเงินอยู่


เบอร์มงคล (ให้เก็บเงินอยู่ )ไม่ใช่แค่เพียงข้อมูลที่น่าสนใจ แต่มันยังเป็นเครื่องมือที่คุณสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจและวางแผนชีวิตได้ อาจารย์ ฉุย จะแนะนำวิธีการใช้เบอร์มงคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด